VAKIF SENEDİ

TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI

TEK-DAV

Sakarya Mahallesi Başşehir Sokak No:23 Cebeci-Dörtyol /Ankara

RESMİ GAZETE 18 AĞUSTOS CUMARTESİ
SAYI: 16731
Vakfın adı: Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı
Vakfın ikametgâhı: Ankara
Vakfın kurucuları: Hikmet Akgül
Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar no’su: Ankara Asliye 7. Hukuk mahkemesinin 03.07.1979 gün ve 1979/432 sayılı kararı

Vakfın Mal Varlığı: 100.000 TL sidir.

Vakfın Gayesi: Genel olarak, vakfın bütün gelirleri; kültür ve teknik, toplumsal hayat, ekonomik ve sosyal yardım alanlarında kamu yararına olmak üzere, ölçüsüne ve usulüne uygun biçimde sarf edilir.

Vakfın Organları: 1- İdare Heyeti, 2-Vakıf Divanı
Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunmuştur.13458
TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI SENEDİ

I.BÖLÜM
KURULUŞ
A) VAKFIN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1. Vakfın adı, “TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA
VAKFI” dır. Kısa adı TEK-DAV’dır.
MADDE 2. Vakfın Merkezi Ankara’dadır. Sakarya Mahallesi Başşehir Sokak No:23 Cebeci- Dörtyol /Ankara ‘dır.

B) VAKFIN MAL VARLIĞI
Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı’ nın mal varlığı, bu senedin sonundaki şahısların, bir araya getirmek suretiyle tahsis edilmiş olan (100.000) yüz bin Türk Lirasıdır.

MADDE 4. Bu meblağ üzerine ilave edilmek üzere Vakfı İdaresi Kanunlarının müsaadesi dâhilinde, vakfın gelirini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

II. BÖLÜM
GAYELER

VAKIF GAYESİ
MADDE 5. Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı, aşağıdaki ifade edilen hususları birer hayır işi olarak kabul eder ve kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmeyi gaye edinir.
1. Genel Olarak: Vakıf Yönetim Kurulu, vakıf gelirlerinin en fazla üçte birini; yönetim ve idame masraflarına, ihtiyata veya vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara sarf veya tahsise yetkilidir. Geri kalan üçte iki miktarındaki vakıf gelirlerinin tamamını; sağlık, sosyal, yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara ve nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeleri idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinerek, gelirlerini kamu yararına olmak üzere ölçüsüne ve usulüne uygun şekilde sarf eder. Bu sebeple vakfın gayesini gerçekleştirmek için vakıf idaresi, vasiyet, hibe, teberru, alım-satım, sadaka, kasp, ve iktisab, tesis ve işletme, terhin ve ipotek işlerini ve benzerlerini, bunlarla ilgili, anlaşmaları ve formaliteleri, hükmi bir şahıs olarak yapar. Vakıf ayrıca Gıda Bankacılığı yapabilir; bu amaçla Gıda Bankası kurabilir ve işletilir.
(18.10.2006 tarih ve 2006/349 esas, 2006/414 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir)

2. Kültür ve teknik Alanda: Eğitim, öğretim, hukuk, dil, tarih, edebiyat, estetik ve inanç, bilim, teknik ve benzeri konularda, teorik yapıda kurallar, prensipler, planlar, proje ve programlar, bilimsel araştırmalar, ihtisasa dayalı eserler verir. Halkın tümünün faydalanması için her çeşit bilgi üreten kaynaklar hazırlar; gerektiğinde hazırlattırır, halkın hizmetine sunar. Bunları yapacak elemanları bulur, yetiştirir ve görevlendirir. Bunun için kurslar, özel okullar,(anaokulu, ilköğretim okulları, liseler, meslek okulları, enstitüler, üniversite) dershaneler açar, seminer tertip eder ve konferanslar verdirir.
(18.10.2006 tarih ve 2006/349 esas, 2006/414 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir)

3. Toplumsal Hayat Alanında: İnsanların kendi aralarındaki beraber yaşama duygusu, düşüncesi, inancı ve anlayışının gelişmesi için, pratik ahlak kurallarının, iyiliklerde yardımlaşma yollarının; devletin ve kişilerin haklarına saygılı olmanın, aile, akraba, komşu, millet ve ayırımsız bütün insanların iyiliği, mutluluğu için çalışma ruhunu; muhtaçlara yardım etme inancının gelişme ve müesseseleşmesi için çalışır. Bunun için sohbetler, seminerler, konferanslar, va’z ve irşatlar, toplantı ve merasimleri düzenler.
Bu konuda gerekli elemanları bulur, yetiştirir ve görevlendirir. Eserler hazırlar veya hazırlattırır, halkın hizmetine arz eder. Daha iyi hizmet edebilmek için kitap gazete dergi, broşür, ilan, reklam, bildiri, tiyatro, plak ve benzeri tanıtma araçları hazırlar, radyo ve televizyondan faydalanılır. . . .

4. Ekonomik Alanda: Halkın tümünün faydalanması için, tarım, ticaret, sanat, teknik tesis, inşaat, mesken ve benzeri mal ve hizmet üreten araçların her çeşidini; yol, su elektrik, okul, mabet, hastane, yurt ve kütüphane; yardımlaşmalar ve tasarruf için sandık, kasa, banka ve benzeri sadece hizmet üreten araçların her çeşidini kanun çerçevesinde hazırlar, tesis eder ve hizmet arz eder. Bunları yapacak ve yürütecek elemanları bulur, yetiştirir, görevlendirir, murakabe eder ve ücretlerini öder.

5. Sosyal Yardım Alanında: Fakir, yoksul, aciz, hasta, ihtiyar ve kimsesiz olanlara, vakfın işinde çalışanlara, vakıf adına okuyanlara, yolda kalmış olanlara her yönüyle muhtaç durumda olanlara, ölüm, doğum, evlenme, tahsil, hastalık, yangın, kaza, deprem afet ve benzeri çeşitli olaylardan meydana gelen ihtiyaçlara, imkân nispetinde yardımda bulunur; ayrıca yardıma ehil olanlara kredi, burs, ödünç ve benzeri destek ve yardım sağlar.

6. Mülkiyet ve tasarrufunu üzerine almak şartıyla, yurt içinde ve dışında hakiki ve hükmi şahıslardan, kamu kuruluşlarından, doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak, her çeşit kıymetleri, hakları, nakitleri, menkul ve gayrimenkul alır ve kabul eder. Manevi ilimlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi için yapılan yardımları da alır. Ehliyetli kimselere bu işi yaptırır ve ücretlerini öder.

7. Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfının yaptığı ve yapacağı bütün işler kamu yararına olacağı için, halktan bazı kişilerin ve kuruluşların, hayır hizmeti olarak yapmak istedikleri işleri, bu vakıf aracılığı ile yapmaları, vakfa her hususta yardımcı olmaları, vakfın çalışmalarına, malları ve hizmetleri ile katılmaları için çağrıda ve teşvikte bulunur. Başkaları tarafından yapılan ve idaresi Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfına devredilen vakıfların ve tesislerin mülkiyet ve idaresini üzerine alır. Ancak böyle durumlarda bu vakfı ve tesisleri devredenlerin Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı üzerinde herhangi bir müdahale hakkı bulunmaz. Sadece bu kimseler isterlerse (Vakıf Divanına) fahri üye olabilirler. Fakat bu üyeliklerinden ücret isteyemezler.
III. BÖLÜM

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI
MADDE 6. Vakıf gayeler bölümünde ifade edilmiş olan hususların gerçekleştirebilmesi için kuracağı kasa, sandık veya bankada toplanan meblağ, Vakıf İdaresi, kanuni ölçüler ve hakları içerisinde kullanmak yetkisine sahiptir. Vakfa ait bütün gelirler, burada toplanır. Vakfın gelir kaynakları şunlardır:
1. Hakiki ve hükmi şahısların küçük-büyük bütün tasarrufları,
2. Her çeşit bağışlar, yardımlaşmalar, hibeler, vasiyet ve vakıflar,
3. Fahri üyelerden gelen aidatlar,
4. Vakfın kiraları, ortaklıkları, yayın ve diğer gelirler,
5. Sonradan vakfa başvurarak vakfın mensubu olmak isteyenlerin her ay ödemeyi taahhüt ettiği aidatlar,
6. Vakfın kurucularının her ay ödeyecekleri (250) TL’lik aidatlar,

IV. BÖLÜM

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7. Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfının idare organları şunlardır.
1. Mütevelliler Heyeti
2. Yönetim Kurulu
3. Vakıf Divanı
4. Disiplin Kurulu

VAKIF İDARESİ
MADDE 8. Mütevelliler Heyeti: bu heyet vakfın en büyük idare organıdır.
Kurucu olma kurucuya hiçbir maddi ve manevi özellik kazandırmaz. Vakıftan herhangi bir nedenle ayrılma durumunda vakıfla ilişiği kesilir ve hiçbir hak iddia edemez.

Mütevelli Heyet Üyesi Olma Şartları
1. Vakfa maddi ve manevi yardımlarda bulunduğu yönetim kurulu tarafından tescil edilenler.
2. Vakfa en az 100.000 TL parayı defaten ödeyenler.
3. Vakıftaki tüm çalışmaları kamu hizmeti kabul edip ücret almayanlar, vakfın gayelerini gerçekleştirmek için Vakıf bünyesinde yapabileceği bir görev almayı ücretsiz kabul edenler.
4. Vakfın hiçbir söz, yazı ve fiil ile aleyhine davranmayanlar.
5. Yılda belirli bir miktar meblağ vakfa aidat olarak ödemeyi kabul edenler.

Mütevelliler Heyeti Toplantısı Aşağıdaki Şekilde oluşur
1. Vakfın ilk kurucuları
2. Yönetim Kurulu üyeleri
3. Vakıf şube temsilciliklerinden gelen bir yönetim kurulu temsilcisi
4. Divan heyetinin üç kişiden oluşan temsilcileri
5. Vakfı benimsemiş, vakfa hizmet ve yarar sağlamış özel ve tüzel kişilerden yönetim kurulunun onayını alanlar.
Mütevelliler heyeti 30 kişiden az olmaz herhangi bir sebeple bu sayı azalıyorsa yönetim kurulun tavsiye edeceği ve mütevelliler heyetinin onaylayacağı kişiler ile eksiklikler tamamlanır.
Mütevelliler heyeti yılda bir kez toplanır. Toplantıda salt çoğunluk olunca çalışmalarına resmen başlayabilir. Çalışmalar mütevelliler heyetinin seçeceği bir divan başkanının başkanlığında sürdürülür. Toplantıda başkanlık divanı başkan dışında dört kişi olarak seçilir.
Birinci toplantı nisabı temin edilemediğinde bir hafta sonra aynı gün, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanır ve kararlar mevcudun çokluğu ile alınır.
Mütevelliler heyeti dört organdan en az iki organın yönetim kuruluna müşterek yazılı başvurusu ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı durumunda üçte iki çoğunluk şarttır.

Mütevelliler Heyet Toplantısında:
1. Yönetim kurulunda çalışmaları gözden geçirilir. Yapılan çalışmaların vakıf senedine uygun olup olmadığı kontrol edilir.
2. Vakfın hesapları, bütçesi, gelir gider durumu, gelir kaynakları ve müesseseleri, hizmetleri görülür karara bağlanır.
3. Vakfın ileriye yönelik çalışmalarıyla ilgili yönetim kurulunun hazırlamış olduğu çalışma programı görüşülerek karara bağlanır.
4. Disiplin kurulunun 12.maddeye göre hazırlanmış olduğu tetkik ve tahkik raporları görüşülerek karara bağlanır.
5. Mütevelliler heyetinin eksik üyeleri tamamlanır.
6. Yönetim kurulunun eksik üyeleri tamamlanır
7. Divan heyetinin eksik üyeleri tamamlanır
8. Disiplin kurulunun eksik üyeleri tamamlanır
9. Gerek görülen durumlarda yönetim kurulunun teklifiyle ve dört’te üç çoğunluğun oyu ile tüzük değişikliği karara bağlanır

Yönetim Kurulu:
Yönetim kurulu beş asil beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri tercihen değişik meslek guruplarından seçilir.
(18.10.2006 tarih ve 2006/349 esas, 2006/414 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir)
1. Yönetim kurulunda en çok görev yapan üye yönetim kurulunun tabi üyesidir.
2. Beş asil üyenin ikisi Yönetim Kurulunun (vakıf organlarında görev yapanlardan veya vakfa 01.01.2002 tarihinden önce üye olanlardan)göstereceği adaylar arasından seçilir.
(18.10.2006 tarih ve 2006/349 esas, 2006/414 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir)
3. Geri kalan iki asil ve beş yedek üye Mütevelliler Heyeti tarafından seçilir.
(18.10.2006 tarih ve 2006/349 esas, 2006/414 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir)
4. Yönetim kuruluna seçilecek kişiler mütevelliler heyeti üyelerinden ve vakfın üyeleri arasından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri üç yıl hizmet yapmak üzere seçilirler. Üç yıl sonrasında Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.
(12.07.2010 tarih ve 2010/272 esas, 2010/278 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir.) Yönetim kurulu seçiminden sonra bir hafta içinde bu kurul kendi arasında bir yönetim kurulu başkanı seçer.
Yönetim kurulu başkanı; başkan yardımcısını, genel sekreteri, genel muhasibi ve teşkilatlandırma sekreterini belirler.
(18.10.2006 tarih ve 2006/349 esas, 2006/414 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir)
Başkanın olmadığı durumlarda toplantıları başkan yardımcısı yönetir.
Yönetim kurulu toplantılarına yıllık toplantı miktarının üçte birine katılmamış olan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Ayrıca yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayan üyenin de yönetim kurulu üyeliği düşer.
Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit ise başkanın bulunduğu tarafın görüşü karar olarak kabul edilir. Kararlar karar defterine sekreter tarafından geçirilir. Kararı imzalamayan üye gerekçeyi karar defterine yazar.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
1. Yönetim kurulu vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü iş ve işlemlerini mütevelli heyeti kararlarına göre gerçekleştirir. Bu konuda icabeden harcamaları yapar.
2. Vakıf ve bağlı kuruluşlarının işlemlerinin yürütülmesi maksadıyla yönetim kurulu üyeleri arasından, vakfın üyeleri arasından veya dışarıdan genel müdür tayin eder.
3. Genel müdürün yetki ve sorumluluklarını belirleyen genel müdürlük teşkilatının kapsamını içeren yönetmelikler hazırlar.
4. Vakfa üye kaydedilecekleri veya üyelikten ihraç edilecekleri görüşerek karara bağlar.
5. Vakfı mahkemelerde ve idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir veya birden çok üyeye veya genel müdüre devreder.
6. Vakıf adına her türlü hukuki ve mali sözleşmeleri yapar veya yapmaya yetkili olanları tayin eder.
7. Genel müdürlükçe hazırlanan yıllık bilânço ve bütçe raporları ile çalışma programlarını karara bağlıyarak gerekli olanları mütevelliler heyetine sunar.
8. Yönetim kurulu gelecek yıl için çalışma programı hazırlar, biten yıl için çalışma raporu ve kesin hesabı mütevelli heyetine sunar.
9. Genel müdür; yönetim kurulunca atanır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu kararlarına ve yönetmeliğe uygun olarak vakfı yönetir. Vakıf senedine uygun olarak yönetim kurulunun verdiği yetkileri kullanır. Genel müdür yönetim kurulu toplantılarına katılır oylamaya katılmaz
10. Vakıf senedinde öngörülen veya çalışmaları esnasında gerek duyulan yönetmelikler hazırlayarak yürürlüğe koyar.
11. Genel müdürün teklifi ile hizmete alınacak memur ve müstahdemlerin tayini ve statüsünü karara bağlar.
12. Vakfın gayelerine aykırı olmamak üzere vakfın gelirlerini arttırmak amacıyla işletmeler kurabilir, işletmelere iştirak edebilir, her türlü zirai, sınai, ticari ve turizm ile ilgili faaliyetlerde bulunmayı kararlaştırabilir.
13.Vakıftaki her türlü faaliyetlerin istikrarlı ve aksamadan devamı için, zorunlu hallerde istikrazda bulunabilir. Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu ve her türlü eğitim kurumları çalışmaları ile ilgili Bankalar ve İlgili Kurum ve Kuruluşlarda Kendi gayrı menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar kurabilir, kiraya verebilir, vakıf lehine rehin ve ipotek edebilir, hizmetlerin ifası için her türlü kiralama işleri yapabilir, Bankalarda ipotek ve rehin işlemleri yapabilir, ipotek ve rehin karşılığında kredi kullanabilir ve teminat mektupları alabilir. Vakfın mallarını karşılık göstermek suretiyle ödünç para alabilir, ipotek koyabilir ve koydurabilir, uygun gördüğü yatırımları ve teşebbüsleri yapabilir. Yönetim Kurulu Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu ve her türlü eğitim kurumları çalışmaları için yapılacak işlemlerde, vakfın diğer amaç ve faaliyetlerini aksatmayacak ve zarara uğratmayacak şekilde işlem yapar. (12.07.2010 tarih ve 2010/272 esas, 2010/278 sayılı mahkeme kararı ile değişmiştir.)
MADDE 9. Vakıf başkanı, vakfın bütçesini, yıllık hesaplarını, bilânçoyu idare heyetiyle hazırlar; vakıf divanına bilgi verir.

VAKIF DİVANI
MADDE 10. Madde 5’de zikredilen gayelerin gerçekleştirilmesi için işlerin isabetli yürütülmesine; işlerin isabetli yürütülmesi için de akıl ve ehliyet sahipleri ile istişarede bulunmasına zaruri ihtiyaç vardır. Vakıf divanı, bu istişare ihtiyacının bir gereğidir. Vakıf divanı vakıf idare makamının akıl ve muhakeme organıdır. Vakıf namına yapılması düşünülen tüzük işlerin müzakere edileceği yerdir.

MADDE 11. Vakıf divanı istişare organıdır. Vakıf divanında bulunanlar toplumun ihtiyaçlarını iyi tanımalıdırlar. Halkın iyi yönden itimadını kazanmış, ahlak, fazilet, ilim, ihtisas, ehliyet, adalet, anlayış sahibi, hakka hukuka bağlı, ferdin ve toplumun haklarını aynı değerde ele alan üstün meziyetli kimselerden olmalıdır. Vakfın gayesi doğrultusunda hizmet etmelidirler. Vakıf divanında bulunacaklar yönetim kurulunun tavsiyesi ve mütevelliler heyetinin kararı ile kesinleşirler. Sayısı 20’den aşağı olmaz. Genel başkanın gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu kararı ile yılda bir defadan az olmamak üzere toplanırlar.
Yönetim kurulunun toplantı davetine iki kez katılmayan divan heyeti üyesi üyelikten düşer. Yerine yönetim kurulunun teklifiyle bu maddeye uygun vakıf hizmetlerini benimseyen kişilerden seçim yapılır. Vakıf divanı toplantısında çoğunlukla karar verilir. Toplantıyı vakıf yönetim kurulu başkanı yürütür.
Divan heyeti görev yapamayacak duruma düşerse ve iki toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yönetim kurulu kararıyla 10. maddeye uygun yedi kişilik bir idare heyeti ihdas edilir. İlk mütevelliler heyeti toplantısında divan yeniden teşekkül ettirilir.

DİSİPLİN KURULU
MADDE 12. Disiplin kurulu aşağıdaki şekilde oluşur.
1. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı,
2. Mütevelliler heyetinin bir yıllığına aralarından seçeceği beş kişi.
3. Divan heyetinin bir yıllığına kendi aralarından seçeceği kişilerden müteşekkil bir heyetten oluşur.
Disiplin Kurulu aşağıdaki görevleri ifa eder.
Vakıf idarecileri vakıf divanı heyeti üyeleri ve vakıfta çalışanların kusurlu hareketleri vakfa maddi ve manevi zarar vermeleri, vakıf senedine yazılı şartlara ve gayelere aykırı hareket etmeleri, vakfeden tarafından vakıf idarecisi seçildikten sonra işlediği bir suçtan dolayı maddi ve manevi hüküm giymeleri ve her türlü mevzuattan doğan nedenlerle vakıftan ihracı, her türlü görevden azli gereken kişilerin hakkında karar vermek ve ayrıca mahkemeye verilmesi gerekenleri mahkemeye vermek için gerekçeli karar hazırlamak ve bunları icra etmek gibi fonksiyonları ifa eder.

MADDE 13 Temsil ve İlzam:
1. Vakfı temsil ve ilzama yetkili kurul yönetim kuruludur.
2. Vakfı yönetim kurulu adına genel başkan veya yetkili kılınacak kişi veya kurullar temsil eder.
3. Genel başkan acil durumlarda vakfın maddi manevi menfaatlerini korumak için tam yetkilidir.
4. Genel başkanın bulunmadığı hallerde vakfı Genel Başkan Yardımcısı temsil eder.

DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 14. Kanuni mecburiyet dışında vakıf, faiz almaz ve vermez.

MADDE 15. Vakfın sağlayacağı yardımlar ve vakıf mensupları arasındaki dayanışma bir yönetmelikle tespit edilir.

MADDE 16. Vakfın temsilciliklerince toplanılan her türlü yardım ve gelirler, vakfın genel merkezinin göstereceği yerde toplanır. Merkezin müsaadesi olmadan temsilcilikler, toplanan meblağı harcayamazlar.

MADDE 17. Şube Müdürlükleri:
İhtiyaç duyuldukça ve talep oldukça yürürlükte bulunan vakıflar mevzuatı ve yasalar çerçevesinde şubeler açabilir, temsilcilikler kurabilir.
Yönetim kurulu kararı ile açılacak şubelerin açılma ve çalışma şartları hazırlanacak bir yönetmelikle karara bağlanır.
Bu yönetmelik dışında şube temsilcilikler kendiliklerinden herhangi bir icraatta bulunamazlar. Aykırı icraatta bulunmaları azil sebebi olup bunlar hakkında Genel Merkez Disiplin Kurulunca işlem yapılır.
Şubeden alınacak genel merkez masraflarına katılma payı yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

MADDE 18. Vakıf kendini fesih veya tasfiye halinde bütün varlığını vakıf mütevelliler heyetinin kararı ile herhangi bir vakfa bağışlar.

MADDE 19. (bu madde ek maddedir)
Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. caddesinde sınırlanan yönetim, idare, masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

EK GEÇİCİ MADDE
1. Mütevelliler ve Divan Heyetindeki eksik olan ilk üyeleri Yönetim Kurulu tayin ve tespit eder.
Not: 19. Madde kaldırıldığı için 20. Madde 19. Madde olarak yer değiştirmiştir.