VAKIF ÜNİVERSİTE ÇALIŞMASI

ANA İLKELER

………… Üniversitesi genel olarak:

 • Anaokulundan üniversiteye kadar kurumsallaşmayı,
 • Her kurumda gerektiği kadar ve çağdaş anlamda yeterli insan yetiştirmeyi,
 • İnsanı, evrensel değeri olan etik ilkeler temelinde, bağımsız bilimsel ve evrensel düşünebileceği bir birey olarak hazırlamayı,
 • Ülkenin koşullarını değerlendirip bilimsel bilgi üreterek insanlıkla paylaşmayı,
 • Bilinmeyenleri, sosyal boyutla, fiziksel boyutuyla ve biyolojik boyutuyla araştırarak bilim üretmeyi,
 • Halka bilimsel bilgiyi ulaştırarak yenilenmesini sağlamayı,
 • Çağdaş bilgi üreten her meslekten insanı üniversitede eğitici yapmayı,
 • Üniversite- halk, üniversite- sanayi işbirliği yöntemlerini geliştirmeyi,
 • Ülkenin çağdaş medeniyetin öncülüğünü yapmasına katkıda bulunmayı,
 • Yeni buluşların odağı olmayı,
 • Aynı nitelikleri paylaşan ulusal ve uluslar arası bilim merkezleri ile disiplinler arası çalışmayı,
 • Ayrıntıyı yakalamayı hedefleyen bilimsel disiplinler oluşturmayı, her öğrencinin ön lisans düzeyinde öncelikle bilim, sanat ve ahlak felsefesinde temel ve evrensel ilkeleri yaşam biçimine dönüştürmelerini sağlamayı,
 • Çağdaş konularda geçerli olan alanlarda uzmanlaşmayı,
 • Uluslar arası akreditasyon ve sertifikasyon yeterliliği olabilen altyapılarla eğitime başlamayı,
 • Özel sektörün, sivil kurumların çağdaş değerler üretebilenleri ile entegre olarak reel geçerliliği olan ürünler üretmeyi,
 • Özgün ve gerekli spesifik araştırmalar için enstitüler kurmayı amaçlar.

HEDEF

………Üniversitesi;

Ülkemizde, bilimde, sanatta, inançta evrensel değeri ve ilkeleri yansıtan bir kurum olarak hedeflerini belirlemiştir. Bilimde yeni buluş ve keşiflere ortam hazırlayan laboratuar kökenli üretimi, sanatta toplumun sanat felsefesine uygun estetik değerlere dayanmasını, inançta, evrensel etik değerleri ilke edinen bir felsefenin yaşama geçmesini hedefler. Özetlersek, üniversitenin evrenselliğini hedefler.

KURULUŞ GEREKÇESİ

Ülkemizin üniversite ihtiyacı gelişmiş ülkelerden fazladır. Japonya ile ülkemizi karşılaştırdığımızda Japonya’nın yüzölçümü ülkemizin yarısından küçük, nüfusu ülkemizin nüfusunun yaklaşık iki mislidir. Buna karşın Japonya’da üniversite sayısı 700’ün üzerindedir. Ülkemizde ise 146’dir. Eğitim felsefesinin üniversite bağlamında topluma kazandırılabilmesi için üniversite sayımızı süratle en az 500’e yükseltmemiz kaçınılmazdır. ABD’nin nüfusu ülkemizin yaklaşık 4 misli, üniversite sayısı 30 misli. Bu örnekten de hareket edersek en az 1000 üniversitemiz olması gerekir diye düşünülebilir. Ülkelerin gelişmişliği üniversiteleşmeyle orantılı olarak arttığı görülmektedir.

Toplumları yönlendiren genellikle sosyal bilimlerdir. Ülkemizde sosyal bilimler, fizik ve biyolojik bilimlere göre geri kalmıştır. Bu yüzden ………………. Üniversitesi, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Matematik, Eğitim Felsefesi, Yönetim Bilimi, İktisat, İletişim, Uluslararası Politika, Evrensel Hukuk, Sanat, Dil, Tasarım gibi konulara öncelik tanıyacaktır.

  

EĞİTİM METODOLOJİSİ

EĞİTİM – ÖĞRETİM

………….…Üniversitesi eğitim öğretimi farklılıkların bütünselliği içinde ele alacaktır. Farklı bilimsel disiplerin ayrı ayrı üretimleri ve birbiriyle ilişkili yönleriyle farklı üretim süreçlerinin hazırlanması temel yaklaşım olacaktır.

Üniversitede, Öğrencileri, idari personeli ve akademisyenleri ile etik felsefe ve bilim felsefesinin ışığında, çağdaş eğitim ilkelerine göre sürekli eğitim sürecini birlikte yaşayan bir iklim oluşturulacaktır.

………….…Üniversitesi, yetiştireceği insanlar çok yönlü, bilimsel düşünen, örgün öğretim yapabilecek nitelikte olacaktır. Medeniyete, bilim, sanat ve dinin evrensel ilkelerini geliştirerek katkıda bulunacaklardır.

………….…Üniversitesi, dünyanın gelişmiş üniversiteleriyle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yaparak eğitim dünyasıyla entegre olacaktır.

………….…Üniversitesi, yerel gelişmeyi sağlarken, bölgesel dayanışmayı destekleyecek ve ulusal kalkınmada, alanında evrensel bilimin öncülerinden olacaktır.

Eğitimde, analitik düşünmeyi esas alacak, yaparak öğrenme, yaptırarak öğretmeyi yöntem olarak seçecek, doğal yaşamın evrensel yasalarını araştırmayı amaç edinecek, bilimsel bilgiyi halka ulaştıracaktır.

Takım çalışmasını olmazsa olmaz kabul edecek ve kurumlar arası yarışmayı teşvik edecektir.

Üniversite sonrası yaşam için, öğrencilerine çalışma ortamı oluşturmayı hedef seçecektir.

EĞİTİM FELSEFESİ

İlköğretimden başlayıp, öğrencilerin gelişip değişen öğrenim süreçlerini izleyerek, yeteneklerinin olduğu alanlara göre kalite ve kantite kontenjanı hazırlayıp, alanlarında buluş yapmalarını hedefleyen bir felsefe…

Ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimlerde yeni teoriler, fizik bilimlerinde yeni yöntemler, sağlık bilimlerinde yeni buluşlar yapmalarını hedefleyen bir felsefe…

Dünyanın çağdaş gelişme sürecini izleyen eğitim kadrosu ile insanlığa rehberlik yapan bir felsefe…